David Xiao | Granta Magazine

David Xiao

David Xiao was born in Hong Kong and now lives in Seattle.